MENU

Protect-B obilné zrno 350 g

Štandardná preprava
0.11 kg
Kód produktu:416150
Dostupnosť: Nie je dostupné
Cena bez DPH :3.21 € / ks
Prihlásiť
Registráciou získate zľavu

Protect-B obilné zrno 350 g

Účinná látka: 0,005% (0,05g/kg) bromadiolon
Je vhodná predovšetkým do uzavretých priestorov, pretože na použitie pripravené, varovaním opatrené sáčky sa rozmiestnia bez otvorenia. Vďaka tomu je nástraha bezpečná a môže sa umiestniť aj na miesta s pohybom detí alebo domácich zvierat.
Špeciálne aromapriepustné balenie zaručuje, že hlodavce pre nich atraktívnu nástrahu objavia a skonzumujú. Vďaka svojmu inovatívnemu riešeniu si aromapriepustné balenie vyslúžilo ocenenie Hungarian Product Award, ako jeden z úspešných produktov roka 2012.

Balenie: 350 g

P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.
P262 – Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P270 – Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P310 – PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu podľa národných pravidiel

Pokyny pre poskytnutie prvej pomoci
Pri styku s pokožkou: dôkladne si umyť ruky mydlovou vodou , použitý odev si vyzlečte a vyperte. V prípade príznakov nevoľnosti kontaktujte lekára.
Pri kontaminácii očí: tieto vyplachovať prúdom pitnej vody po dobu niekoľkých minút. V prípade kontaktnej šošovky ju vyberte a pokračujte vo vymývaní. V prípade nevoľnosti kontaktujte lekára.
Pri náhodnom požití: v dôsledku silne horkej chuti sa prehltnutie nepredpokladá. Ak náhodou prehltnutie nastane, okamžite vyhľadajte lekára a informujte ho o etikete, alebo KBÚ daného prípravku, vyvolať vracanie u postihnutého len za súhlasu a prítomnosti lekára.
Je zakázané poskytnúť postihnutému veľké množstvo vody (1-2 litre), mliečne, tukové a látky obsahujúce alkohol.

Prípravok obsahuje látku proti zrážaniu krvi. Prídavná horká látka zamedzuje náhodné požitie. Príznaky otravy: nevoľnosť, bledá pokožka, vracanie, vnútorné krvácanie, hnačkovanie, krvácanie z nosa a ďasien. Príznaky sa prejavujú po 12-18 hodinách.
V prípade požitia prípravku vyvolajme vracanie u postihnutého ! Pri otrave alebo podozrení na otravu vyhľadajte lekára a informujte ho o zložení prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Toxikologickým informačným centrom v Bratislave 02/54774166.

Informácia pre lekára : protilátka K1 – vitamin /Konakion inj/

Bezpečná manipulácia a opatrenia :
Chráňte pred deťmi a domácimi zvieratami !
Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. V pracovnom priestore neuskladňovať potraviny.
Po práci si umyť ruky, tvár. Zamedziť priamemu kontaktu látky s pokožkou.

Bezpečné skladovanie :
Skladujte v originálnych neporušených obaloch v sklade suchom, hygienicky čistom, dobre vetrateľnom a uzatvorenom, mimo potravín a dezinfekčných prostriedov a obalov od silne aromatických látok .Chráňte pred deťmi a domácimi zvieratami !