MENU

Kilrat Plus požerová nástraha vo forma aromatickej pasty 200g

Štandardná preprava
0.26 kg
Kód produktu:416051
Dostupnosť: Na sklade 18 ks
Cena bez DPH :3.48 € / ks
Prihlásiť
Registráciou získate zľavu

Kilrat Plus požerová nástraha vo forme aromatickej pasty 200g

Účinná látka: 0,005% (0,05g/kg) brodifacoum

Aromatická pasta patrí k najžiadanejším formuláciám na trhu. Účinná látka s tzv. okamžitým účinkom na druhý deň, zaručuje spoľahlivú a rýchlu účinnosť prípravku, hlodavce nepoznajú, že konzumujú nebezpečnú látku. Doporučuje sa použiť v miestach, kde majú hlodavce dostatok inej alternatívnej potravy. Ľahko kontrolovateľný požer. Veľmi dobrý výber na ničenie myší aj potkanov.

P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P 301 + P 310 PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu podľa „Opatrení pri zneškodňovaní“

Poskytnutie prvej pomoci
Pri náhodnom požití –Po požití prípravku vypláchnite ústa dôkladne vodou. U postihnutého v bezvedomí nič nepodávajte orálne. Vyvolávajte zvracanie len na príkaz lekára. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a informujte lekára o etikete prípravku
Pri zasiahnutí obleku a kontaminácii pokožky –oblek vyzliecť a postihnuté miesto umyť teplou vodou a mydlom.
Pri kontaminácii očí –oči ponechajte otvorené a opatrne vymývajte pitnou vodou. V prípade užívania kontaktných šošoviek, tieto vyberte a tak vymývajte oči vodou.
Ak iritácia pretrváva zabezpečiť vyšetrenie u očného lekára.

Usmernenie pre lekára:
Nástraha obsahuje účinnú látku zabraňujúcu zrážanie krvi brodifakum, ktorý po požití môže spôsobiť krvácanie. Príznaky otravy / symptómy môžu nastať až po uplynutí niekoľkých dní, (napr: krvácanie z nosa, pľuvanie krvi, krvavé močenie) je potrebné poskytnúť K1- vitamín.
Ak krvácanie nie je možné zistiť po dobu expozície 48 až 72 hodín po vystavený protrombínového času (INR), mal by byť meraný. Ak je protrombínový čas >4, je treba podať intravenózne K1-vitamín. Liečbu môže byť nutné opakovať niekoľko krát.

Protilátka : K1-vitamín (účinnosť liečby je nutné skontrolovať laboratórnym vyšetrení.) Kontaminované oblečenie nie je nutné špeciálne ošetriť. Pre poskytovateľa prvej pomoci nie sú potrebné osobné ochranné pomôcky.

Bezpečná manipulácia a opatrenia : Chráňte pred deťmi a domácimi zvieratami ! Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. V pracovnom priestore neuskladňovať potraviny. Po práci si umyť ruky, tvár. Zamedziť priamemu kontaktu látky s pokožkou.
Bezpečné skladovanie: Skladujte v originálnych neporušených obaloch v sklade suchom , hygienicky čistom, dobre vetrateľnom a uzatvorenom , mimo potravín a dezinfekčných prostriedkov a obalov od silne aromatických látok . Chráňte pred deťmi a domácimi zvieratami .