MENU

Protect Revolution požerová nástraha vo forme granúl 280g

Štandardná preprava
Kód produktu:416048
Dostupnosť: Nie je dostupné
Cena bez DPH :2.52 € / ks
Prihlásiť
Registráciou získate zľavu

Protect Revolution požerová nástraha vo forme granúl 280g
PROTECT Revolution® požerová nástraha vo forme granúl je revolučne nová systémová formulácia nástrahy obsahujúca popri štandarnej granulovanej nástrahe pre hlodavce aj zdroj vody vo forme gélovej zložky, ktorá podporuje hlodanie a tým zvyšuje účinnosť nástrahy.

Balenie: 280g ( nástraha - 2 x 90 g, gél - 2 x 50 g)

Požerová nástraha vo forme granúl na ničenie hlodavcov (potkany, myši) Gélová zložka je formulácia podnecujúca požer vďaka ktorej sa zvyšuje účinnosť nástrahy, keďže zabezpečuje pitný režim hlodavcom. Gélová zložka neobsahuje účinnú látku a nemá usmrcujúcu funkciu. Podľa nariadenia REACH článok 31. si jej zloženie nevyžaduje vypracovanie karty bezpečnostných údajov.
Uvedená karta bezpečnostných údajov sa týka požerovej nástraha vo forme granúl.

P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P 262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
P 270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301 + P310 PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P 501 Zneškodnite obsah/nádobu podľa bodu 13. „Opatrenia pri zneškodnení“

Poskytnutie prvej pomoci
Pri náhodnom požití – Po požití prípravku vypláchnite ústa dôkladne vodou. U postihnutého v bezvedomí nič nepodávajte orálne. Vyvolávajte zvracanie len na príkaz lekára. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a informujte lekára o etikete prípravku. Nepodávajte väčšie množstvo tekutín (1-2 litre) naraz, mlieka, alebo tekutín obsahujúcich tuky a alkohol.
Pri zasiahnutí obleku a kontaminácii pokožky – oblek vyzliecť a postihnuté miesto umyť teplou vodou a mydlom.
Pri kontaminácii očí – oči ponechajte otvorené a opatrne vymývajte pitnou vodou. V prípade užívania kontaktných šošoviek, tieto vyberte a tak vymývajte oči vodou. Ak iritácia pretrváva zabezpečiť vyšetrenie u očného lekára.

Bezpečná manipulácia a opatrenia :
Chráňte pred deťmi a domácimi zvieratami ! Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. V pracovnom priestore neuskladňovať potraviny. Po práci si umyť ruky, tvár. Zamedziť priamemu kontaktu látky s pokožkou.

Bezpečné skladovanie:
Skladujte v originálnych neporušených obaloch v sklade suchom , hygienicky čistom, dobre vetrateľnom a uzatvorenom, mimo potravín a dezinfekčných prostriedkov a obalov od silne aromatických látok. Chráňte pred deťmi a domácimi zvieratami !