MENU

Reklamačné podmienky

Reklamácie

  1. V prípade, ak je tovar vadný, je kupujúci oprávnený reklamovať vady počas záručnej doby.
  2. Reklamácia musí byť písomná, pričom spolu s reklamáciou je kupujúci povinný na vlastné náklady zaslať predávajúcemu reklamovaný tovar. Tovar musí byť riadne zabalený a zaslaný ako poistená zásielka na adresu predávajúceho, nie na dobierku.
  3. V prípade, ak kupujúci nedoručí predávajúcemu reklamovaný tovar a predávajúci bude musieť vykonať výjazd do miesta, kde sa tovar nachádza za účelom posúdenia reklamovanej vady, platí, že kupujúci je povinný uhradiť cestovné náklady predávajúceho spojené s týmto výjazdom, a to bez ohľadu na to, či bola reklamácia uznaná alebo nie.
  4. Po doručení reklamácie a zároveň reklamovaného tovaru posúdi predávajúci oprávnenosť reklamácie alebo zašle tovar na posúdenie výrobcovi. V prípade, ak je reklamácia oprávnená a tovar je opraviteľný, bude reklamácia vybavená opravou tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie neodstrániteľnej vady bude reklamácia vybavená vrátením kúpnej ceny alebo dodaním nového tovaru.
  5. V prípade, ak nebude reklamácia uznaná je predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať úhradu všetkých nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s reklamačným procesom.
  6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady vzniknuté nevhodným skladovaním, zlou manipuláciou, alebo obsluhou, alebo vedomým poškodením tovaru. Kupujúci je povinný si počínať tak, aby týmto škodám zabránil, alebo ich výšku minimalizoval.
  7. Reklamáciu nie je možné uznať ani v prípade, ak je prelepená alebo poškodená plomba, ak je prelepený alebo odlepený štítok so sériovým číslom, ak je tovar mechanicky alebo elektricky poškodený (prasknutie, odlomenie, rôzne deformácie, elektrický výboj, ...)