MENU

VÝZVA

Podnikáte v poľnohospodárskej prvovýrobe - pestujete ovocie, zeleninu alebo krmoviny?

Teplota každým rokom stúpa, polia sú čím ďalej tým viac vystavené nedostatku závlahy a tým pádom aj hrozbe nižšej úrody. Za minulý rok poľnohospodári vyrátali škody na úrovni 28 miliónov eur. Sucho uškodilo najmä kukurici. Preto vláda vydala Výzvu č. 30/PRV/2018 ktorá umožňuje, aby roľníci čerpali peniaze na modernizáciu starších závlahových systémov a výstavbu nových.

Naša spoločnosť SCETELIG CE s.r.o. pre Vás zrealizuje:

 • Kompletný návrh
 • Projektovú dokumentáciu
 • Realizáciu výstavby

Kontaktuj nás hneď na tel. číslach 0915 832 330, 0915 832 525 alebo info@schetelig.sk. O dotáciu je možné požiadať LEN do polovice novembra 2018 !!!

Znenie výzvy:

 

Výzva č.  30/PRV/2018

Zavlažovanie

 

pre opatrenie:                  4 – Investície do hmotného majetku

podopatrenie:                  4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov (v EUR) 22 000 000,00

Výška oprávnených výdavkov (OV) na jeden projekt:

Minimálna výška oprávnených výdavkov:            10 000,00 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov:            1 000 000,00 EUR

 

Podmienky:

- Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy podať  len 1 ŽoNFP

 

Oprávnenými žiadateľmi (prijímateľmi) sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.

 

U všetkých veľkostných druhov fariem, pre mladých a malých farmárov a pre začínajúce farmy:

 • investície v súvislosti s využívaním závlah, realizáciou investícií do existujúcich a nových závlahových systémov (infraštruktúry ako aj koncových zariadení) s cieľom ich výstavby, rekonštrukcie, modernizácie a efektívnejšieho nakladania so závlahovou vodou a energiou obmedzením ich strát, všetko s cieľom zvýšiť produkciu a jej kvalitu
 • oprávnené sú len investície do zavlažovania plôch na pestovanie plodín uvedených v prílohe č. 7 tejto výzvy „Zoznam komodít v špeciálnej rastlinnej výrobe“, alebo na pestovanie krmovín na ornej pôde pre využitie vo vlastnej živočíšnej výrobe; alebo investície do zavlažovania ovocných druhov  v sadoch, ktoré sú registrované ÚKSÚP; alebo investície do zavlažovania  v skleníkoch a fóliovníkoch;  alebo investície do zavlažovania vinohradov alebo chmeľníc, ktoré sú registrované ÚKSÚP.

 

Rozsah činností:

Zlepšenie využívania závlah:

 • Stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu závlahových systémov vrátane infraštruktúry s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality
 • Investície do obstarania a modernizácie techniky a technológie závlahových systémov s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality

 

Pre projekty, zamerané na zvýšenie efektivity využívania vody v poľnohospodárstve, sú oprávnené len investície, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky článku 46 nariadenia EÚ č. 1305/2013:

 1. sú podmienené existenciou merača spotreby vody na úrovni podporovanej investície alebo sa merač zavedie ako súčasť predmetnej investície
 2. investície do zlepšenia existujúcich závlahových systémov sú oprávnené, ak ex-ante posúdenie preukáže, že sa podľa technických parametrov predmetných existujúcich závlahových systémov dosiahne potenciálna úspora vody minimálne 5%

Ak má investícia vplyv na útvary podzemnej alebo povrchovej vody, ktorej stav bol z dôvodov týkajúcich sa množstva vody označený v príslušnom pláne manažmentu povodia za menej ako dobrý:

 1. investícia musí zabezpečiť skutočné zníženie spotreby vody v objeme aspoň 50% z potenciálnej úspory vody, ktorú je možné dosiahnuť prostredníctvom tejto investície
 2. prípade investície v jednom podniku musí daná investícia vyústiť do zníženia celkovej spotreby vody podniku v objeme aspoň 50%  z potenciálnej úspory vody, ktoré je možné dosiahnuť na úrovni investície. Celková spotreba vody podniku zahŕňa aj predanú vodu.
  1. Investícia, v dôsledku ktorej dôjde k čistému zväčšeniu zavlažovanej plochy majúcej vplyv na daný útvar podzemnej alebo povrchovej vody, je oprávnená len ak:
 1. stav vodného útvaru nebol z dôvodu týkajúceho sa množstva vody v príslušnom pláne manažmentu povodia označený za menej ako dobrý a
 2. environmentálna analýza preukáže, že daná investícia nebude mať výrazný negatívny vplyv na ŽP; takúto analýzu vplyvu na ŽP vykoná alebo schváli príslušný orgán a môže sa vzťahovať aj na skupiny podnikov.

Plochy, ktoré síce neboli v roku 2017 ani nie sú v súčasnosti do vyhlásenia tejto výzvy zavlažované, ale v ktorých bola zavlažovacia inštalácia aktívna v nedávnej minulosti (t.j. počas min. 1 zavlažovacej sezóny z obdobia od 1.1.2007 do 31.12.2016), sa na účely stanovenia čistého nárastu zavlažovaných plôch považujú za zavlažované plochy. Potvrdenie o tom, že zavlažovacia inštalácia bola na daných plochách aktívna v určitom období vydá správca hydromelioračných sústav vo vlastníctve štátu.

Podmienky v bode 2 sa neuplatňujú na investície:

 • do závlahových systémov, ktoré majú vplyv len na energetickú efektívnosť;
 • na vytvorenie rezervoáru;
 • do využívania recyklovanej vody, ktorá nemá vplyv na útvar podzemnej alebo povrchovej vody.

 

Podmienka v bode 3a) sa neuplatňuje na investície do vytvorenia novej inštalácie zásobovanej vodou z existujúcej nádrže, schválenej pred 31.10.2013, pokiaľ:

 1. nádrž je určená v príslušnom pláne manažmentu povodia a je predmetom požiadaviek preverovania uvedených v rámcovej smernici o vode;
 2. 31.10.2013 platil buď maximálny limit pre celkový odber z nádrže alebo minimálna požadovaná úroveň prietoku vo vodných útvaroch, na ktoré má daná nádrž vplyv;
 3. limit alebo úroveň prietoku sú v súlade s podmienkami stanovenými v rámcovej smernici o vode;
 4. výsledkom investícií nie je odber nad rámec maximálneho limitu platného 31.10.2013, ani pokles úrovne prietoku v ovplyvnených vodných útvaroch pod minimálne požadovanú úroveň platnú 31.10.2013.

 

 

 

Výška podpory:

 • V prípade menej rozvinutých regiónov 50% z celkových oprávnených výdavkov v súlade s maximálnym limitom určeným v tejto výzve.
 • V prípade ostatných oblastí 40% z celkových oprávnených výdavkov v súlade s maximálnym limitom určeným v tejto výzve.

 

Všeobecné podmienky:

 • Žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie
 • Žiadateľ nie je v likvidácii; nie je voči nemu vedené konkurzné konanie; nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol voči nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a neporušil v predchádzajúcich 3 rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania.
 • má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom
 • nesmie byť podnikom v ťažkostiach, musí spĺňať podmienky :
 • zadĺženosť
 • rentabilita nákladov